ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
1 ต.ค. 65
09:30 - 00:00
ประธานงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
1 ต.ค. 65
09:30 - 00:00
เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พิพิธัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
1 ต.ค. 65
00:00 - 00:00
- เวรรักษาสถานการณ์
-
-
- - -
 นายสุจินต์ วาจากิจ   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
1 ต.ค. 65
00:00 - 00:00
-
-
-
- -
 นายองครักษ์ ทองนิรมล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
1 ต.ค. 65
09:30 - 00:00
ร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระที่นั่งเวชยัต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
พระที่นั่งเวชยัต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |