ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
10:00 - 00:00
ร่วมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบสีกากี
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
09:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สนจ. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
27 พ.ย. 63
13:30 - 00:00
- ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี(ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธร จ.พบ. -
27 พ.ย. 63
14:30 - 00:00
- ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 (ผวจ.มอบ)
-
-ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
-ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ศอ.ปส.จ.พบ. -
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
09:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
-
ห้องประชุมพริบพรี
ห้องประชุมพริบพรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
09:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
 นายชนพหล ส่งเสริม   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
09:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
27 พ.ย. 63
13:30 - 00:00
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธร จ.พบ.
27 พ.ย. 63
14:30 - 00:00
การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564
-
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ศอ.ปส.จ.พบ.
 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
27 พ.ย. 63
09:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
-
ณ ห้องประชุมพริบพรี
ณ ห้องประชุมพริบพรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
27 พ.ย. 63
13:30 - 00:00
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี
-
ณ ห้องประชุมพริบพรี
ณ ห้องประชุมพริบพรี ตำรวจภูธร จ.พบ.
27 พ.ย. 63
14:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564
-
ณ ห้องประชุมพริบพรี
ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |