ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
08:30 - 00:00
- หารือข้อราชการร่วมกับสมาคมชาวเพชรบุรี เรื่อง งานวิ่งการกุศล
-
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี - -
23 พ.ค. 65
09:30 - 00:00
- เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี -
23 พ.ค. 65
16:30 - 00:00
- ประธานในพิธีมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี -
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมพริบพรี
ห้องประชุมพริบพรี สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
13:30 - 00:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน (ผวจ.มอบ)
-
ห้องปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ
ห้องปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
13:00 - 16:00
มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (ผวจ.มอบ)
-
โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท อ.หัวหิน
โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท อ.หัวหิน สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี -
 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี 5/2565(ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี -
23 พ.ค. 65
14:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเพชรบุรี ครงั้ ที่ 7/2565(ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี -
 นายสุจินต์ วาจากิจ   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:30 - 00:00
ร่วมการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
13:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
14:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำเพชรบุรี
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
 นายองครักษ์ ทองนิรมล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:30 - 00:00
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครื่อข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ
ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
16:30 - 00:00
ร่วมพิธีมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |