ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 ต.ค. 64
00:00 - 00:00
-รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี-
-
-
- - -
23 ต.ค. 64
08:30 - 00:00
- ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เครื่องแบบชุดปกติขาว สวมหมวก
23 ต.ค. 64
17:00 - 00:00
- ประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาในพิธีตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต)
-
วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) อ.ท่ายาง
วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม) อ.ท่ายาง สำนักงาน พระพุทธ ศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 ต.ค. 64
08:30 - 00:00
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 ต.ค. 64
08:30 - 00:00
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
 นายชนพหล ส่งเสริม   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
23 ต.ค. 64
00:00 - 00:00
เวรประจำวันหยุดราชการ
-
-
- -
23 ต.ค. 64
08:30 - 00:00
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
 นายองครักษ์ ทองนิรมล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
23 ต.ค. 64
08:30 - 00:00
- ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
- พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
- พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว(สวมหมวก)

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |