ตารางนัดหมายในปี 2565 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นางวันเพ็ญ มังศรี
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
นายสุจินต์ วาจากิจ
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
นายองครักษ์ ทองนิรมล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |