วาระงานผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันที่:เวลา
ภารกิจ
สถานที่
เจ้าของเรื่อง‎/โทรศัพท์‎
หมายเหตุ
  นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
08:30 -
- หารือข้อราชการร่วมกับสมาคมชาวเพชรบุรี เรื่อง งานวิ่งการกุศล
-
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี - -
23 พ.ค. 65
09:30 -
- เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี -
23 พ.ค. 65
16:30 -
- ประธานในพิธีมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี -
  นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:00 -
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมพริบพรี สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
13:30 -
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน (ผวจ.มอบ)
-
ห้องปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
  นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
13:00 -
มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal (ผวจ.มอบ)
-
โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท อ.หัวหิน สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี -
  นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
13:30 -
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งท่ี 5/2565(ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี -
23 พ.ค. 65
14:30 -
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเพชรบุรี ครงั้ ที่ 7/2565(ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี -
  นายสุจินต์ วาจากิจ   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:30 -
ร่วมการประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
13:30 -
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
14:30 -
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำเพชรบุรี
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
  นายองครักษ์ ทองนิรมล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
23 พ.ค. 65
09:30 -
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครื่อข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
23 พ.ค. 65
16:30 -
ร่วมพิธีมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี