สรุปข่าวประมูลจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์จังหวัดเพชรบุรี
 » โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 » โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 » โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อสะท้อนแสง) ประจำปี 2557 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th