website counter  
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  
2 - 10 พฤศจิกายน 2558        - รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
    5 ธันวาคม 2558        - ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีดมอบเสื้อให้ผู้ปั่นจักรยาน
    11 ธันวาคม 2558        - เวลา 15.00 น. เริ่มกิจกรรม "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ">

ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Dad
ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1 พรของพ่อคือมงคลที่ยิ่งใหญ่
ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 กตัญญูทดแทนคุณ คือมงคลอันวิเศษของชีวิต
ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 ทำตามคำสอนพ่อ บังเกิดสุขและสิริมงคล
ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4 ร่วมทดแทนพระคุณพ่อ เป็นมงคลชีวิต 
จุดที่ 1 บริเวณใกล้ทางรถไฟหน้าสถานสงเคราะห์กลุ่มสะแก จุดที่ 2 บริเวณทางข้ามรถไฟไปมหาวิทยาลัยราชภัฤเพชรบุรี
จุดที่ 3 ทางเข้าเมืองเพชรบุรี จุดที่ 4 บริเวณสี่แยกร้านราชากาแฟ
ประชาสัมพันธ์บริเวณเวทีลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


 
จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   

ติดต่อสอบถาม ณ ศาลากลางจังหวัด โทร 032-401163